Bescherming van uw gezondheid, rechten en privacy

Het FLEMENGHO-onderzoeksteam werkt nauw samen met de Belgische regelgevende instanties die erop toezien dat uw gezondheid en privacy worden beschermd en uw rechten als studiedeelnemer maximaal worden gerespecteerd.

Ethisch toezicht

De FLEMENGHO-studie staat onder toezicht van de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven. De Ethische Commissie ziet erop toe dat uw rechten als studiedeelnemer gerespecteerd worden en of de studie wetenschappelijk relevant en ethisch verantwoord is. De Ethische Commissie heeft een gunstig advies verleend aan de FLEMENGHO-studie in overeenstemming met de Belgische wet van 7 mei 2004. Dit gunstig advies wordt jaarlijks geëvalueerd.

Contact: of +32 16 34 86 00 (werkdagen van 10 tot 11 uur)

Adres: UZ Leuven, EC Onderzoek, Herestraat 49, 3000 Leuven

Gegevensbescherming

KU Leuven is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. Als deelnemer kan u erop vertrouwen dat uw gegevens en privacy maximaal worden beschermd. Alle gegevens verzameld binnen de studie worden verwerkt overeenkomstig de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische Wetgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Uw identiteit wordt vervangen door een identificatiecode en enkel de hoofdonderzoeker heeft toegang tot de decodeersleutel. Ook bij de publicatie van de resultaten is anonimiteit verzekerd. 

data protection

U heeft het recht om na te vragen welke gegevens over u werden verzameld en waarvoor ze gebruikt worden. U heeft tevens het recht om deze gegevens in te kijken en verbeteringen te laten aanbrengen. Voor vragen omtrent de gegevensverwerking kan u terecht bij de Data Protection Officer van UZ Leuven (

Vertrouwelijkheidsgarantie

De arts-onderzoeker behandelt uw gegevens vertrouwelijk. Hij zal uw naam nooit bekendmaken en zal uw gegevens coderen alvorens hij ze overdraagt aan de beheerder van de databank (d.i. de Onderzoeksgroep Hypertensie en Cardiovasculaire Epidemiologie, KU Leuven). Het is niet mogelijk om u op basis van de overgedragen gegevens te identificeren. Enkel gecodeerde onderzoeksgegevens worden gedeeld met Belgische of andere regelgevende instanties, ethische comités en/of instellingen die samenwerken met onze onderzoeksgroep. De opdrachtgever gebruikt de verzamelde gegevens in het kader van de FLEMENGHO-studie waaraan u deelneemt. Daarnaast kunnen uw gegevens ook worden gebruikt voor secundair wetenschappelijk onderzoek, maar enkel na expliciete goedkeuring door een ethisch comité. Daarbovenop dient secundair gebruik van biologisch materiaal (bv. bloedstalen) steeds te worden goedgekeurd door de UZ/KU Leuven Biobank

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze instantie ziet toe op de naleving van de bescherming van persoonsgegevens in België.

Contact: of +32 2 274 48 00

Adres: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Verzekering

Elke deelname aan een studie houdt een risico in, hoe klein ook. KU Leuven is aansprakelijk voor elke schade die u als deelnemer oploopt en die (on)rechtstreeks te wijten is aan studiedeelname. Voor deze aansprakelijkheid heeft KU Leuven een verzekeringscontract afgesloten.

Indien de hoofdonderzoeker meent dat er een verband met de studie mogelijk is, zal hij KU Leuven op de hoogte stellen die de aangifteprocedure bij de verzekering zal starten. Deze zal, indien zij het nodig acht, een expert aanstellen om een oordeel te vellen over het verband tussen de nieuwe gezondheidsklachten en de studie. Er is geen verband met de studie in het geval van schade ten gevolge van het natuurlijke verloop van ziekte of door gekende bijwerkingen van medicatiegebruik voor of tijdens de studie. Bij onenigheid met de hoofdonderzoeker of met de aangestelde expert, en steeds wanneer u dit nodig acht, kunnen u of uw rechthebbenden de verzekeraar rechtstreeks in België dagvaarden. De dagvaarding van de verzekeraar kan gebeuren ofwel voor de rechter van de plaats waar de feiten zich hebben voorgedaan, ofwel voor de rechter van uw woonplaats, ofwel voor de rechter van de zetel van de verzekeraar.

Uw toestemming intrekken

U hebt steeds het recht om uw toestemming voor gelijk welke reden in te trekken. U zal dan niet meer gecontacteerd worden. Enkel de gegevens die tot op het ogenblik van uw stopzetting werden verzameld blijven bewaard. Dit dient om de geldigheid van de studie te garanderen. U kan tevens uw biologische stalen laten vernietigen of terug opvragen. Resultaten die op basis van uw data werden verkregen voordat u uw toestemming tot deelname introk, blijven eigendom van KU Leuven.

Indien u extra informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met de hoofdonderzoeker of een studiemedewerker op het telefoonnummer 016/34.57.67.

exit
en_USEnglish